Τις προοπτικές ανέλιξης των αποφοίτων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, παρουσιάζει, με ανακοίνωσή του, ο αναπληρωτής πρόεδρος του ΤΟΔΑ κ. Θάνος Κριεμάδης.
Ειδικότερα, αναφέρεται στις προοπτικές στο χώρο εργασίας που προσφέρει το πτυχίο του Τμήματος, καλώντας τους υποψήφιους φοιτητές να σπουδάσουν στο ΤΟΔΑ Σπάρτης, με κόστος 250-300 ευρώ μηνιαίως.
Στη σχετική ανακοίνωση σημειώνει:
«Αποστολή του Τμήματος είναι να προάγει τη γνώση στους τομείς της επιστήμης του αθλητισμού και της Οργάνωσης και Διοίκησης θεσμών του Αθλητισμού.
Σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Προσλήψεων του ΑΣΕΠ, οι απόφοιτοι του Τμήματος συμπεριλαμβάνονται στην πλήρωση θέσεων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, όσο και στην πλήρωση θέσεων για τις οποίες οι φορείς αιτούνται περιορισμό σε οικονομικά μόνο πτυχία.
Βάσει του Προεδρικού διατάγματος Υπ. Αρθμ. 177/2009. Φ.Ε.Κ. 208/2-10-2009, οι απόφοιτοι μας μπορούν να εργαστούν ως διοικητικά και οικονομικά στελέχη σε αθλητικές επιχειρήσεις, αθλητικούς οργανισμούς και δημοτικούς αθλητικούς οργανισμούς. Επίσης, βάσει του άρθρου 7 Ν. 3693/2008 για τη χορήγηση άδειας νόμιμου ελεγκτή, μπορούν να απαλλάσσονται από γνωστικά αντικείμενα των επαγγελματικών εξετάσεων των υποψηφίων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών/Νομίμων Ελεγκτών».