Στον ορίζοντα νέο Leader στην ανατολική Πελοπόννησο

Πρόταση για «έξυπνα χωριά» σε Γύθειο, Μολάους, Σκάλα - Ξεκινά η διαβούλευση

Δευτέρα, 26 Σεπτέμβριος 2022 18:20 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Στον ορίζοντα νέο Leader στην ανατολική Πελοπόννησο

Τη δημόσια διαβούλευση για την κατάρτιση του νέου τοπικού προγράμματος Leader, στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2023 – 2027, ανακοίνωσε  η Ομάδα Τοπικής Δράσης Πάρνωνα (ΟΤΔ Πάρνωνα), μετά από απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Προγράμματος (ΕΔΠ). Για τον λόγο αυτό, καλεί τους φορείς της ανατολικής Πελοποννήσου (παραγωγικούς, οικονομικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, επιστημονικούς, κ.ά.) αλλά και μεμονωμένα άτομα να συμμετάσχουν ενεργά και να υποβάλλουν τις προτάσεις τους. Προγραμματίζεται τουλάχιστον μια εκδήλωση/ διαβούλευση ανά δήμο της περιοχής παρέμβασης (13 δήμοι συνολικά) σε ακριβή χρόνο και τόπο που θα προσδιοριστεί προσεχώς. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου και θα πραγματοποιηθεί με ανοιχτές και διαδικτυακές εκδηλώσεις.

Όπως επισημαίνει ο Αναπτυξιακός Οργανισμός ΟΤΑ «Πάρνωνας ΑΕ», «η πολιτική αγροτικής ανάπτυξης αποτελεί μια ολοένα και σημαντικότερη συνιστώσα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ). Η πείρα έχει δείξει ότι το Leader μπορεί να επιφέρει πραγματική διαφορά στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές, μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εξεύρεση καινοτόμων απαντήσεων σε παλαιά και νέα προβλήματα του αγροτικού χώρου και να καταστεί ένα σημαντικό εργαλείο για την οικοδόμηση τοπικών ικανοτήτων και τον πειραματισμό νέων τρόπων αντιμετώπισης των αναγκών των αγροτικών κοινοτήτων».

Ακολουθεί συνοπτικά η παρουσίαση των υποπαρεμβάσεων που θα περιλαμβάνονται στο νέο πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 με προτάσεις εξειδίκευσης από την Ομάδα Τοπικής Δράσης:

Κατηγορία 1: Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας
Μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων: 300.000€ ή 40.000€ για άυλες πράξεις.
1.1 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή γεωργικών προϊόντων
1.2 Ενίσχυση μεταποιητικών μονάδων για την παραγωγή μη γεωργικών προϊόντων
1.3 Ενίσχυση μονάδων του δασοκομικού τομέα
1.4 Ενίσχυση επιχειρήσεων στους τομείς της βιοτεχνίας, χειροτεχνίας και παραγωγής ειδών μετά την 1η μεταποίηση
1.5 Ενίσχυση επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου
1.6 Ενίσχυση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών
1.7 Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού, ενίσχυση βιο-οικονομίας και κυκλικής οικονομίας

Κατηγορία 2: Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού
Μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων: 20.000€
Ένταση ενίσχυσης: Έως το 100%
Δικαιούχοι μπορούν να είναι φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα που βάσει καταστατικού ή άλλου νόμιμου εγγράφου δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα. Επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν στην κατάρτιση / επιμόρφωση ομάδων του τοπικού πληθυσμού σε αντικείμενα τα οποία είναι άμεσα συνδεδεμένα με την στρατηγική του τοπικού προγράμματος. Στο πλαίσιο της παρούσας υπο-παρέμβασης επιλέξιμη είναι και η επιμόρφωση του γενικού πληθυσμού σε θέματα βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων.
• Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον Πρωτογενή τομέα
• Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον Δευτερογενή τομέα
• Εκπαίδευση τοπικού πληθυσμού στον Τριτογενή τομέα

Κατηγορία 3: Ενδυνάμωση του τοπικού κοινωνικού ιστού
Μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων: 400.000€ ή 20.000€ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων
Ένταση ενίσχυσης: Έως 100%
Επιλέξιμες είναι οι πράξεις κοινωνικού χαρακτήρα που συμβάλουν στην εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού και την ενσωμάτωση προσφύγων και μεταναστών.

3.1 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του τοπικού πληθυσμού (παιδικοί σταθμοί, χώροι άθλησης, πολιτιστικά κέντρα κ.λπ.)

3.2 Ενίσχυση βασικών υπηρεσιών που στοχεύουν στην κοινωνική ένταξη, την καταπολέμηση της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού και την ενσωμάτωση προσφύγων / μεταναστών

Κατηγορία 4: Βελτίωση ποιότητας ζωής τοπικού πληθυσμού
Μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων: 400.000€ ή των 20.000€ στις περιπτώσεις άυλων πράξεων
Ένταση ενίσχυσης: Έως 100% για μη παραγωγικές επενδύσεις και για βασικές υπηρεσίες ή του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

4.1 Έργα υποδομών μικρής κλίμακας

4.2 Ενίσχυση υπηρεσιών και υποδομών αναψυχής, ανάπλασης, τουριστικών πληροφοριών και λοιπών υποδομών μικρής κλίμακας

Κατηγορία 5: Διατήρηση και βελτίωση των πολιτιστικών στοιχείων

5.1 Ενίσχυση πολιτιστικών ή αθλητικών εκδηλώσεων
Μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων: Έως 20.000€
Ένταση ενίσχυσης: Έως 75%

5.2 Ενίσχυση μελετών, υπηρεσιών και υποδομών που συνδέονται με τον πολιτισμό και την αποκατάσταση και αναβάθμιση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων: Έως 400.000€ και έως 20.000€ για άυλες ενέργειες.
Ένταση ενίσχυσης: Έως 100% δυνάμει του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

Κατηγορία 6: Προστασία και ανάδειξη φυσικού περιβάλλοντος
Μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων: Έως 400.000€ και έως 20.000€ για άυλες ενέργειες.
Ένταση ενίσχυσης: Έως 100% δυνάμει του Καν. (ΕΕ) 2021/2115 για μη παραγωγικές επενδύσεις και για βασικές υπηρεσίες ή του Γεωργικού Απαλλακτικού Κανονισμού και του Καν. (ΕΕ) 1407/2013 για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

6.1 Έργα αναβάθμισης του φυσικού περιβάλλοντος με σκοπό την ανάδειξη αυτών

6.2 Έργα πράσινων υποδομών «green infrastructure» για την πρόληψη και αντιμετώπιση των κινδύνων από φυσικές καταστροφές

Κατηγορία 7: Δικτύωση και συνεργασία
Μέγιστος προϋπολογισμός πράξεων: Έως 40.000€ για άυλες ενέργειες που αφορούν αποκλειστικά στην σύσταση και λειτουργία του συνεργατικού σχήματος.
Ένταση ενίσχυσης: Έως 90% για την υπο-παρέμβαση «Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων» και έως το 100% για τις λοιπές υπο-παρεμβάσεις για πράξεις που εμπίπτουν στους κανόνες κρατικών ενισχύσεων.

7.1 Συνεργασία μεταξύ μικρών τοπικών επιχειρήσεων
Προτείνεται να υλοποιηθούν σχέδια συνεργασίας με υλοποίηση ολοκληρωμένων δράσεων για ένα προϊόν (λάδι/ελιά καλαμών, κρασί, τυροκομικά) πχ «Δρόμοι του Κρασιού», «Δρόμοι του Τυριού» κλπ.

7.2 Συνεργασία μεταξύ τοπικών δημόσιων ή/και ιδιωτικών φορέων ή/και ΜΚΟ για την κοινωνική ή / και πολιτιστική ή / και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής, την προώθηση της υγιεινής διατροφής και της μείωσης σπατάλης τροφίμων
Επιλέξιμες είναι οι πράξεις συνεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών τοπικών φορέων με σκοπό την διαμόρφωση και πραγματοποίηση δράσεων που αφορούν στην κοινωνική ή / και πολιτιστική ή /και περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της περιοχής. Η ένταση ενίσχυσης ορίζεται έως το 100%.

Προτείνεται η διερεύνηση δυνατότητας εφαρμογής προγράμματος αναγέννησης σε ορεινά χωριά που κινδυνεύουν να ερημωθούν, βάσει του παραδείγματος της Βαμβακούς Λακωνίας  (δράση ομάδας «Vamvakou Revival»).

7.3 «Έξυπνα Χωριά»: συνεργασία για την ολιστική και καινοτόμο ανάπτυξη των χωριών
Η πολιτική των έξυπνων χωριών «Smart Villages» αποτελεί μία νέα πολιτική προσέγγιση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αγροτικών περιοχών. Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η συσπείρωση των τοπικών φορέων για την από κοινού αντιμετώπιση διαχρονικών προβλημάτων μέσω δράσεων οι οποίες σχεδιάζονται με την «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό επιλέξιμες είναι οι πράξεις που αφορούν στην ίδρυση ενός συνεργατικού σχήματος με τη συμμετοχή τοπικών ιδιωτικών φορέων, με τη δυνατότητα συμμετοχής και τοπικών δημόσιων φορέων, για την προετοιμασία και σχεδίαση ενός σχεδίου δράσης εστιασμένου στην αντιμετώπιση ενός ή περισσοτέρων προβλημάτων της περιοχής.

Στα συνεργατικά σχήματα, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, μπορεί να συμμετέχει και εκπαιδευτικό ίδρυμα. Η ΟΤΔ παρέχει πλην των άλλων συμβουλευτική υποστήριξη όμως δεν μπορεί να αποτελεί μέλος του συνεργατικού σχήματος. Το σχέδιο δράσης θα πρέπει να είναι χωρικά εστιασμένο και δεν μπορεί να αφορά σε περιοχή μεγαλύτερη των 10.000 μόνιμων κατοίκων. Για την σύνταξη του θα πρέπει να έχει ακολουθηθεί η «εκ των κάτω προς τα επάνω» διαδικασία, να προβλέπει δείκτες εκροών και προσδοκώμενων αποτελεσμάτων και επιπτώσεων, και να έχει ολιστικό χαρακτήρα.

Βασικό χαρακτηριστικό του θα πρέπει να είναι η κοινωνική ή / και η τεχνολογική καινοτομία και να προβλέπει δράσεις όπως δράσεις ευρυζωνικότητας, παραγωγής ή εξοικονόμησης ενέργειας, αντιμετώπισης περιβαλλοντικών προβλημάτων, εξυπηρέτησης των νέων ή των ηλικιωμένων της περιοχής, την αναβάθμιση της παροχής υπηρεσιών υγείας και άρση της κοινωνικής απομόνωσης.

Ένταση ενίσχυσης: Έως 100%

Προτείνεται να ενισχυθούν ενέργειες για «smart villages» σε κωμοπόλεις της περιοχής παρέμβασης (Γύθειο, Μολάοι, Σκάλα, Λεωνίδιο, Άστρος, Λυγουριό, Ερμιόνη, Κρανίδι).

Κατηγορία 8: Διατοπική και διακρατική συνεργασία
Η ενίσχυση χορηγείται στον δικαιούχο/ΟΤΔ με τη μορφή επιχορήγησης η ένταση της οποίας ορίζεται στο 100% των επιλέξιμων δαπανών. Κάθε υποψήφια ΟΤΔ έχει την υποχρέωση να υποβάλει τουλάχιστον ένα έργο συνεργασίας με την υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.
8.1 Σχέδια διατοπικής συνεργασίας
8.2 Σχέδια διακρατικής συνεργασίας


Για την αναλυτική πρόσκληση του νέου προγράμματος LEADER πατήστε ΕΔΩ

 

Ενημερωθείτε για όλη την επικαιρότητα της Λακωνίας και όχι μόνο μέσα από τη συνεχή ροή του www.lakonikos.gr. Κάνετε like στη σελίδα και γίνετε μέλος στην ομάδα του lakonikos.gr στο Facebook για να μαθαίνετε τα νέα πρώτοι! Με το κύρος και την αξιοπιστία του «Λακωνικού Τύπου»της μοναδικής ημερήσιας εφημερίδας της Λακωνίας με ιστορία 26 ετών

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
του Κυρ
Το κλίκ της ημέρας
του Κυρ
oncologists.gr

Πρόσφατα Νέα

Linardi Anastasia
Koutsoviti