Απόστολος Πιερρής: Ο ιδιότυπος Μονισμός του Δωρικού βιώματος και οι μορφές του

Πέμπτη, 16 Μάιος 2024 13:46 | E-MAIL ΕΚΤΥΠΩΣΗ
Απόστολος Πιερρής: Ο ιδιότυπος Μονισμός του Δωρικού βιώματος και οι μορφές του

Συνεχίζονται τα σεμινάρια ιστορικο-φιλοσοφικού λόγου, του διευθυντή του Ινστιτούτου Φιλοσοφικών Ερευνών Πατρών, Απόστολου Λ. Πιερρή, με τίτλο «Συναντήσεις Σπάρτης», το διάστημα 17 – 20 Μαΐου. Θα υπάρξει πάλι το δοκιμασμένο τριλογικό μοντέλο συναρτημένων σεμιναρίων:


-Παρασκευή 17 Μαΐου, 8.30 µµ, στο Παλαιό ∆ηµαρχείο
«∆ωρικός “Κόσµος” Κάλλους»
Περιγράφει ο Πιερρής: «Θα ενδιατρίψω πάλι στον ιδιότυπο Μονισµό που εκφράζει µεταφυσικά το ∆ωρικό βίωµα. Ο ∆υισµός αναστατώνει, ο Ελληνικός Μονισµός ησυχάζει την υπαρξιακή ταραχή του ανθρώπου, την αγωνία του για το νόηµα της ύπαρξης. Είναι το υποκείµενο βασικό θέµα µας αυτό το διάστημα, και θα το αναλύσω λίγο ακόµη, για λόγους τριβής ώστε να ανάψει φως. Αλλά θα επικεντρωθώ στην ανάπτυξη των µορφών που δηµιουργεί το ∆ωρικό βίωµα για να φανερωθεί. Γιατί µονισµός ακριβώς θα ̟πει ότι η µμυστική αρχή και το φανερό «τέλος» των ̟πραγµάτων είναι ένα και το αυτό διαφέροντας µόνο όσο το κρυφό µετο ασκέ̟αστο, το κεκαλυµµένο µε το α̟ποκεκαλυµµένο, το ενδεδυµένο µε το γυµνό, το ̟νευµατικό µε το αισθητό. Το Είναι φαίνεται. Ποιο είναι λοι̟πόν το Φαίνεσθαι του ∆ωρικού βιώµατος, ̟ποιες οι µορφές του ∆ωρικού ̟πνεύµατος στις οποίες αυτό φανερώνεται και ε̟πιδεικνύεται, οι α̟ποκαλυ̟τικές µορφές του στον υψηλό πολιτισµό και στον τρόπο βίου, στην σωτηριολογία και στην ορθή διαχείριση των αναγκών του χρόνου. Και οι µορφές αυτές θα µας εξηγήσουν γιατί δεν υπάρχει το τραγικό και το κωµικό στο ∆ωρικό, πώς το ∆ωρικό βίωµα ξεπερνάει τον µόχθο και το πάθος της ύπαρξης χωρίς να ακυρώνει τον κόσµο, αλλά συνενθουσιώντας µε την φύση στον ύµνο της τελειότητας.»

-Κυριακή 19 Μαΐου, 8.30 µµ, στο Παλαιό ∆ηµαρχείο
«Πρώτη Ψευδολύση: Πάλη των Αντιθέτων, Στρατιώτης του Φωτός- Ζωροαστρισµός, Περσία
«Στο συμπληρωματικό πρόγραµµα των Κυριακών», λέει ο Απ. Πιερρής, «παρακολουθούµε τις επιπτώσεις στην παγκόσµιο ιστορία που προκλήθηκαν από την κοσµοϊστορική Επανάσταση του Ελληνισµού, όπως την αναλύουµε στις συναντήσεις των Παρασκευών. Το Ελληνικό Σωτήριον στην υπαρξιακή ταραχή του ανθρώ̟που δόθηκε µε το στήσιµο του ∆ωρικού άξονα. Α̟ποκαλύφθηκε το Νόηµα της ζωής και συντρίφτηκε το είδωλο της Ματαιότητας. Με την µομορφοποίηση του ∆ωρικού βιώµατος του Μονισµού, φάνηκε ότι αιτία της µεταφυσικής ανθρώ̟πινης ανησυχίας αποτελεί το ̟πρόβλημα του ∆υισµού. Ησυχασµός µε δυο και ενάντιες αρχές της ̟πραγματικότητας είναι αβέβαιος και φαντασιακός, ουσιαστικά δε αδύνατος. Ο Ελληνισμός έδωσε την ριζική και οριστική λύση στο αίνιγµα µε την άρση του ∆υισµού. Σαν απερινόητος γιγαντιαίος κυµατισµός µεταδόθηκε το καλό νέο της λύσης σε όλη την ζώνη του πολιτισµού, από την Ανατολική Μεσόγειο µέχρι τον Ειρηνικό, προκαλώντας κοσµογονικές αντιδράσεις ταυτότητας στους γεωπολιτικούς χώρους κατά µήκος της. Έχουµε έτσι την Αξονική Εποχή της παγκόσμιας ιστορίας, τον αιώνα ̟περί το 500 ̟.πΧ. Τρία κύρια κέντρα ιδιοχαρακτηριστικών α̟ποκρίσεων στην Ελληνική ̟πρόκληση αναδεικνύονται σε γεω̟πολιτιστικούς τό̟πους ̟προϋ̟άρχουσας ισχυρής ταυτότητας: Ιράν, Ινδία, Κίνα. Αυτήν την φορά θα µελετήσουµε την χωρολογικά προσεχέστερη από τις προταθείσες λύσεις. Τις λέω ψευδολύσεις γιατί, µη ικανοποιώντας τελικά τον υπέρτατο υπαρξιακό πόθο του ανθρώπου για θέωση (µόνη πηγή αδιατάρακτου ησυχασµού αιωνιότητας), που είναι το ουσιαστικό θέµα, έµειναν και στο περιθώριο των εξελίξεων κατά τον κεντρικό άξονα της οικουµενικής ιστορίας».

-∆ευτέρα 20 Μαΐου, 8.30 µµ, στο Παλαιό ∆ηµαρχείο
«Η Πρόσληψις, ΙΙ - Σόλων και η Πρώτη Αττική Αρχαϊκή Πλαστική»
Όπως περιγράφει ο ομιλητής, «μελετάµε στο παράλληλο πρόγραµµα τις ∆ευτέρες τις θεµελιώδεις, χαρακτηριστικές µορφές στις οποίες αποκαλύφθηκε πληρεξούσια, γυµνό, κατάφωτο, ασκίαστο και χωρίς υπόλοιπο κρυφιότητας το ∆ωρικό πνεύµα, η ουσία δηλαδή του Κλασσικού Ελληνισµού. ∆ύο είναι αυτές οι χαρακτηριστικές µορφές επιδεικτικής φανέρωσης στον υψηλό πολιτισµό, ∆ωρικές δηµιουργίες κατ’ εξοχήν: η µνηµειακή πλαστική και το λυρικό µέλος. Και τις µελετάµε στον οργανικό συνδυασµό της µιας προς την άλλη. Την προηγούµενη φορά αρχίσαµε να ερευνάµε την πρόσληψη της ∆ωρικής πνοής που φυσάει σε εκείνες τις µορφές από τους υπόλοιπους κατοίκους του Ελλαδικού χώρου που έγιναν Έλληνες, στις ίδιες αυτές µορφές.»

Οι οµιλίες της ∆ευτέρας συνοδεύονται από προβολή και ανάλυση των αντίστοιχων έργων τέχνης.

ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ
του Ανδρέα Πετρουλάκη
Το κλίκ της ημέρας
του Ανδρέα Πετρουλάκη

Πρόσφατα Νέα

LINARDI
Koutsoviti